Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.p91targowek.eduwarszawa.pl

Przedszkole Nr 91 "Zaczarowany Ogród" w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

strony internetowej Przedszkola Nr 91 "Zaczarowany Ogród".

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-05-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-08.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-03.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioletta Dąbrowska, p91@eduwarszawa.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 811 23 04.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Nr 91 "Zaczarowany Ogród"

ul. Suwalska 34

03-252 Warszawa
 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Nr 91 jest przy ul. Suwalskiej 34, pomiędzy ulicami Łabiszyńską, a Chodecką.

Dojścia piesze są od ulic Łabiszyńskiej i Chodeckiej.

Przejścia dla pieszych od ul. Łabiszyńskiej nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej, przejście dla pieszych od ul. Chodeckiej posiada sygnalizację dźwiękową.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości ok 100m.

Przystanek Turmoncką oraz Przystanek Klub Lira ( kierunek: Karolin-Marki: nr112, metro Politechnika - Bródno-Podgrodzie: nr118, Dworzec wschodni (Kijowska) - Bródno-Podgrodzie:

nr 169, osiedle Derby - PKP Praga nr 204, Pustelnik -Żerań FSO: nr 240.

Parking z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w odległości kilku metrów od przedszkola.

Wejście do przedszkola znajduje się od ul. Suwalskiej. Przed wejściem jest furtka z domofonem. Przy wejściu głównym do przedszkola jest dzwonek do drzwi. Wejście do przedszkola nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, nie posiada podjazdu.

Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze holu i kierowani do osób wyznaczonych w sekretariacie.

Brak pętli indukcyjnej, windy i toalet dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie przedszkola nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym, który powinien być w uprzęży i posiadać zaświadczenie o wykonanych szczepieniach.

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

Aplikacje mobilne

Brak