PROGRAM PROFILAKTYCZNY "JESTEM BEZPIECZNY - WIEM JAK POMÓC SOBIE I INNYM"

Cele programu:

- Uświadomienie dzieciom zagrożeń znajdujących się w ich najbliższym otoczeniu, 

- przygotowanie dzieci do racjonalnego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, 

nabywanie umiejętności wzywania pogotowia i innych służb ratowniczych,

- poznanie sposobu przekazywania informacji służbom,

- nauka numerów alarmowych, 

przygotowanie dzieci do wykonywania prostych czynności ratowniczych, 

- kształtowanie gotowości niesienia pomocy poszkodowanym, 

- uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z urządzeń elektrycznych i gazowych, 

- ukazanie skutków niewłaściwego stosowania lekarstw, 

- uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w stosunku do nieznajomych, 

- kształtowanie umiejętności analizy i oceny sytuacji.