Główne cele programu:

- wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kontakt z literatura i sztuką, 

- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości polskiej literatury dla dzieci i jej autorów,

- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci poprzez kształtowanie postawy otwartości wobec siebie i innych ludzi, w kontaktach z innymi dziećmi i z dorosłymi,

- wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez małe formy teatralne, muzykę oraz sztuki plastyczne,

- kształtowanie u dzieci poczucia przynależności narodowej poprzez poznawanie polskich tekstów z różnych epok literackich, 

- kształtowanie u dziecka umiejętności niezbędnych do osiągnięcia gotowości szkolnej, 

- budowanie więzi z rodziną poprzez zaangażowanie rodziców w realizację programu, 

- rozwijanie uzdolnień dzieci poprzez różnorodne formy aktywności.